ВЕСЕЛКА  ЯДКОВА-Родена съм на 08.08.1965 в гр.Пазарджик.Имам висше икономическо образование,педагогическа правоспособност по чужди езици-английски и немски,български език за чужденци,сертифициран обучител и консултант по разработване и управление на проекти.Омъжена,с едно дете.

Изключително се гордея с постигнатото от мен по време на седемгодишната ми работа с доброволци от Корпус на мира на САЩ като преподавател по български език на чужденци със специфични образователни потребности-сензорни увреждания,езиково-говорни нарушения,хронични заболявания,които водят до СОП.

От 2010г. работя като сътрудник здравни и социални дейности към Сдружение”2002 Надежди”-гр.Пазарджик-сдружение на хора с трайни физически увреждания.

От 2014 г. съм управител на на „Дом за болни и самотни възрастни хора-НАДЕЖДА”,предимно дементно болни,тъй като сдружението е лицензиран доставчик на тази социална усулуга.

През 2015 г. станах учредител на фондация”Надежда за днес и утре” в осъществяване на общественополезна дейност с предмет на дейност-разработване на проекти за социални услуги,изразяващи се в: създаване на обществени трапезарии,обучения на домашни помощници и социални  асистенти,център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение-социално слаби,инвалиди,деца сираци,възрастни самотно живеещи хора.

През април 2016 г.станах член на Управителния съвет на Национална Пациентска организация.

Да помагам на хората в грижата за опазване на нашето здраве , социалните дейности, милосърдието,състраданието и съпричасността  към болките на другите е моя лична кауза,на която съм посвитила живота си.

Изключителен привърженик съм за по-интезиното развитие на доброволчеството и благотворителността на национално ниво,приемането но Закон за доброволчеството в нашата страна.