„НАДЕЖДА ЗА ДНЕС И УТРЕ”

На 14 октомври 2014 г. в град Пазарджик се проведе Учредително събрание на Инициативен комитет от шест обществено известни личности с активна гражданска позиция с Председател г-жа Веселка Ядкова и по обща отдавна съзряваща идея се учреди Фондация като независимо юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност в съответствие със  ЗЮЛНЦ в Република България.
  

Учредителят-Председател на Инициативния комитет г-жа Веселка Ядкова осведоми присъстващите на Учредителното събрание за проблемите в страна ни,свързани със социално слабите и болни хора,лицата в неравностойно положение,възрастните болни и самотни хора,проблемите на децата с оглед изграждането им като личности.Единодушно се се наложи мнението,че за решаването на тези проблеми е необходимо да се обединят усилията на физически и юридически лица,държавни институции,с включването на общестевници,бизнесмени,други физически и юридически лица при тяхното решаване.

 Г-жа Веселка Ядкова с подкрепата на Инициативния комитет учреди Фондация за осъществяване на обществено полезна дейност като доброволна независима гражданска организация,правейки лично дарение в полза на Фондацията и стана нейн Учредител.
  

  На 12 септември2015 г. с Решение на Пазарджишки Окръжен Съд в регистъра на юридически лица беше вписана Фондация с осъществяване на общестевн полезна дейност


„НАДЕЖДА ЗА ДНЕС И УТРЕ” с изписване на английски език „HOPE FOR TODAY AND TOMORROW” с предмет на дейност:


Разработване на ПРОЕКТИ за СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,изразяващи се в:
- Общестевни трапезарии
- Домашни помощници
- Социален асистент
- Дом за стари хора
- Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване
- Грижи за за социално слаби лица и инвалиди в неравностойно положение
- Център за социално рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение
- Център за подпомагане и развитие на деца и младежи в неравностойно положение
- Организиране и финансиране на други позволени от Закона дейности,включително и стопански,свързани с целите на Фондацията.

ЦЕЛИ на Фондацията:
- Да подпомага социално слабите,инвалидите, болни и самотни възрастни хора,нуждаещи се от грижи
- Да оказва закрила на деца в неравностойно положение
- Да стимулира творческите заложби на децата и младежите в неравностойно положение
- Да създава условия за изграждане на свободна,морална и инициативна личност
- Да съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности на гражданското общесво
- Да съдейства за развитието на социалната и личностна интеграция
- Да съдейства за пълноценна защита на човешките права
- Да обединява усилията на обществеността с тези на държавните и общински органи и организации,физически и юридически лица за осъщесвяването на тези цели.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЯДКОВА-Изпълнителен директор-Мениджър Програми и проекти
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА МУШЕВА-Член, финансист-банков специалист-Координатор Финансиране
ГИНКА ВАСИЛЕВА БАЛАБАНОВА-Член,артист-хорист,музикален педагог-Координатор благотворителни инициативи и дейности
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дарителска банкова сметка:
BG23BUIB98885041611700
СИБАНК   ЕАД
Вид валута:BGN

 

Отчет 2019

- Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2019 година
- Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 година
- Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2019 година
- Справка за административните разходи по видове; приходи и разходи свързани с дарения за 2019 година
- Разходи за дарения и приходи от дарения
- Счетоводен баланс към 31.12.2019 година
- Актив
- Пасив
- Пасив